โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน  
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวสุดใจ  สกุลจร นางวาสนา  ปะวะเค นางสาคร  สุภา
ครู ครู ครู
   
  นางบุญโฮม  นาคสระเกตุ  
  ครู  
นางสาวอริชา  ดวงแก้ว นางบังอร  ทองภูบาล นางกรรณิกา  คำโส
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 

 

 

 

 

  นางสาวเกวลี  จิตรลม  
  ผู้ดูแลเด็ก  
 
นางสาวขนิษฐา  พิมพ์วันนา   นางสาวปิยนุช  ด้วงทา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเจ้าพันกงานธุรการ
 
นายธิติวัฒน์  พันธ์สมบัติ   นายสุชาติ  หลอดพันธ์
คนงานทั่วไป   พนักงานขับรถยนต์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 684603 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน