โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของท้องถิ่น

1.ด้านกายภาพ                                                 

            1.1ที่ตั้งตำบลโคกสูง    ตั้งห่างจากอำเภอหนองกี่เป็นระยะทาง  16  กิโลเมตร 

                        โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

            ทิศเหนือ                   ติดต่อตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยโพธิ์ทองช่วงจดกับคลองอีสานเขียวบ้านโจดกระทิง  บริเวณพิกัด  T B 370439  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร  ตามล่องน้ำลึกห้วยโพธิ์ทอง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  3.50  กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่  1  บริเวณทิศใต้ห่างจากหนองไผ่  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด T B 407410  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ตัดกับถนนสายบ้านคูขาดน้อย  บ้านโนนงิ้ว  บริเวณจดกับลำห้วยหลวง  บริเวณพิกัด  T B 418411  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  5  กิโลเมตร

            ทิศตะวันออก              ติดต่อตำบลหนองชัยศรี  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  และตำบลเมืองไผ่  อำเภอหนองกี่  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านคูขาดน้อย – บ้านโนนงิ้ว  บริเวณจดกับลำห้วยหลวง  บริเวณพิกัด  T B 418411  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  ตามแนวลำห้วยหลวงตรงไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ 2.50  กิโลเมตร  จดกับสามแยกบ้านโนนแดง  บริเวณพิกัด  T B 418379  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  1.50  กิโลเมตร  ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านคูขาดน้อย – บ้านโนนงิ้ว  ถึงหลักเขตที่ 2  ห่างจากหนองหุ่นไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 414365  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่  3  ประมาณ  3  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  3  จดถนนสายบ้านสระตะเคียน – บ้านสระขาม  ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  1.80  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 390344  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก  ประมาณ  7.50  กิโลเมตร

            ทิศใต้                           ติดต่อตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น       จากหลักเขตที่ 3  ริมถนนสายบ้านสระตะเคียน – บ้านสระขาม  ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  1.80  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 390344  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  2.80  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  4  จดถนนสายหนองกี่ – โนนสมบูรณ์  บริเวณห่างจากสามแยกบ้านหนองนกเขา  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 366332  ตรงไปทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  1.80  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  5  บริเวณทุ่งนาห่างจากทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – หนองนกเขา  ไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ  0.80  กิโลเมตรบริเวณพิกัด  T B 350330  รวมทางด้านทิศใต้ประมาณ  4.60  กิโลเมตร

            ทิศตะวันตก                ติดต่อตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  5  บริเวณทุ่งนาทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – บ้านหนองนกเขา  บริเวณพิกัด  T B 350330  ไปทางทิศเหนือ  ระทางประมาณ  5  กิโลเมตร  ตัดกับถนนสายโคกสว่าง – โนนสมบูรณ์  บริเวณทางโค้งบริเวณพิกัด  T B 350375  ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  จดห้วยลำสวายสอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ  3.50  กิโลเมตร  จดคลองอีสานเขียวบริเวณพิกัด  T B 12359408  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  ตามร่องน้ำลึกคลองอีสานเขียว  ถึงจุดสิ้นสุดที่ลำห้วยโพธิ์ทอง  บริเวณพิกัด  T B 370439  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ  12  กิโลเมตร 

-  เนื้อที่

                   ตำบลโคกสูงมีเนื้อที่ทั้งหมด  22,528 ไร่หรือ  34.65  ตารางกิโลเมตร

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง  โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำ  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู  คือ

                        -  ฤดูร้อน            เริ่มตั้งแต่มีนาคม  -  มิถุนายน

                        -  ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม -  ตุลาคม

                        -  ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน-  กุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

                   โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำ  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีสระน้ำ  14  แห่ง  รวมไปถึงมีคลอง  6  สาย  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

สระน้ำ  14 แห่ง 

 ที่

ชื่อแหล่งน้ำ

 

หมู่ที่

 

กว้าง

(เมตร)

ยาว

(เมตร)

ลึก

(เมตร)

พิกัด

N

E

1

สระหนองหัวช้าง

1

180

200

5.00

237000

1639100

2

สระวัดโคกสูง

1

80

180

4.00

235900

1639200

3

สระหนองใหญ่

2

154

492

5.00

234900

1639400

4

สระหนองผือ

2

195

184

5.00

234600

1635900

5

สระคึกฤทธิ์

3

44

52

5.00

235400

1639600

6

สระหนองบุญนาค

4

180

200

4.00

238500

1640100

7

สระหนองขาม

4

200

450

4.00

237200

1640000

8

สระหนองบก

5

150

150

5.00

233600

1638900

9

สระหนองหว้า

6

95

155

4.00

236700

1637900

10

สระหนองแปน

6

70

115

3.00

237500

1637600

11

สระหนองไผ่

6

85

160

3.00

237500

1638000

12

สระตะเคียน

7

180

600

4.00

233500

1635200

13

สระวัดหนองนกเขา

8

30

50

3.50

233500

1634000

14

สระหนองคะนิ้ง

8

30

40

3.00

 

 

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ป่าไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สำหรับไว้ใช้สอย และเป็นป่าโปร่ง ซึ่งเป็นไม้ขนาดเล็ก

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1  เขตการปกครอง

                   จำนวนหมู่บ้าน มี  8   หมู่บ้าน  ตำบลโคกสูงจำนวนครัวเรือน  1,615  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  6,653  คน  แยกเป็น  ชาย  3,361คน  หญิง  3,292 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  192คน/ตารางกิโลเมตร  ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้

 

 

 

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านโคกสูง

414

375

789

196

นายสรศักดิ์  สุกไธสง

2

บ้านคูขาด

443

455

898

222

นายพฤษภา  ทศหล้า

3

บ้านโนนสวรรค์

245

245

490

122

นางสุพรรณี  ชนะน้อย

4

บ้านสะเดาหวาน

545

564

1,109

262

นายสุรเดช  ปะนามะทัง

5

บ้านโนนสมบูรณ์

621

585

1,206

283

นายมนูญ  โคลนกระโทก

6

บ้านหนองหว้า

498

485

983

231

นายสำรวม  เยี่ยมมโน

7

บ้านสระตะเคียน

400

405

805

204

นายธปกรณ์กรึ่มกระโทก

8

บ้านหนองนกเขา

195

178

373

95

นายสมหมาย  กุลอุปฮาด

 

รวม

3,361

3,292

6,653

1,615

 

 

***สำนักทะเบียน กรมการปกครอง (มิถุนายน 2560)

2.2  การเลือกตั้ง

          การเลือกตั้ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556

3.ประชากร

          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

            จำนวนหมู่บ้าน มี  8   หมู่บ้าน  ตำบลโคกสูงจำนวนครัวเรือน  1,592  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  6,656  คน  แยกเป็น  ชาย  3,351คน  หญิง  3,305 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  191คน/ตารางกิโลเมตร 

            3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านโคกสูง

414

375

789

196

นายสรศักดิ์  สุกไธสง

2

บ้านคูขาด

443

455

898

222

นายพฤษภา  ทศหล้า

3

บ้านโนนสวรรค์

245

245

490

122

นางสุพรรณี  ชนะน้อย

4

บ้านสะเดาหวาน

545

564

1,109

262

นายสุรเดช  ปะนามะทัง

5

บ้านโนนสมบูรณ์

621

585

1,206

283

นายมนูญ  โคลนกระโทก

6

บ้านหนองหว้า

498

485

983

231

นายสำรวม  เยี่ยมมโน

7

บ้านสระตะเคียน

400

405

805

204

นายธปกรณ์กรึ่มกระโทก

8

บ้านหนองนกเขา

195

178

373

95

นายสมหมาย  กุลอุปฮาด

 

รวม

3,361

3,292

6,653

1,615

 

***สำนักทะเบียน กรมการปกครอง (มิถุนายน 2560)

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145717 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน