โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 สภา อบต.

นายสวาส  โสดาพัฒน์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

นายบัววร  สกุลรักอิสระ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

นางชำนาญ  ดุมกลาง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

นายชยังกูร  ฝอยทอง นายสมพร  ฉวีวงศ์ นางรัชฎา  สุภา นายสม  ชัยรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3

 
นางทองอุ้ม  แสงลุน   นายเตือน  บัวส่อง นายจำลอง  ทศมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5
 
นายวันชัย  เทียบฤทธิ์   นางอุดมศักดิ์  คำภา นายถวาย  สีทองหลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7
   
นายประหยัด  สอนไธสง นายนายรังสัน  เรืองกล้า    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8  
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145729 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน