โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โคกสูง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 13
  25 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมคณะทางานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 13
  3 เม.ย. 2562    รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 14
  28 ก.พ. 2562    คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแต่งตั่งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่นแปลง หรือการยกเลิกภารกิจ 13
  6 ก.พ. 2562    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 15
  27 พ.ย. 2561    คำขอข้อมูลราชการ 14
  27 พ.ย. 2561    คำขอข้อมูลข่าวสาร 15
  20 พ.ย. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 14
  19 พ.ย. 2561    ทดสอบ 16
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145678 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน