โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โคกสูง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 23
  25 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมคณะทางานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 23
  3 เม.ย. 2562    รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 23
  28 ก.พ. 2562    คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแต่งตั่งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่นแปลง หรือการยกเลิกภารกิจ 23
  6 ก.พ. 2562    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 23
  27 พ.ย. 2561    คำขอข้อมูลราชการ 23
  27 พ.ย. 2561    คำขอข้อมูลข่าวสาร 23
  20 พ.ย. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 23
  19 พ.ย. 2561    ทดสอบ 23
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2086203 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน