โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  นายณัฐภัทร  ฝั้นกาญจน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายภุชงค์  เลาหศิริวงศ์ นางสาวพัณณ์ธิกา  แสนสุภา นางชมชนก  ประวัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายสมพร  วิ่งพิมาย   นายกฤษณา  สิงห์จานุสงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาววงค์ทิพา  พันธุ์อินป้อ นายอภิชิต  แสงบุตร นางสาวพิชญาภา  สายรุ้ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอำนาจ  ป้องเคน   นางสาววรรณวิสา พลทามูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นายบรรจบ  โสดาพัฒน์   นางสาวอณัฐชา  โสดาพัฒน์
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1687127 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน