โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
     
     
     
นายณัฐภัทร  ฝั้นกาญจน์ นางนันท์นภัส   สุนทร นายวิทูรย์  แก้วนิล
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน   นายพิษณุ   ศักดิ์มงคลเพชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145737 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน