โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 กองคลัง

   
  นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน  
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
  นางสาวนารี  มีเงินลาด  
  นักวิชาการคลังชำนาญการ  
   
  นางอุษณีย์  ป้องเคน  
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
นางสาวธัญทิพย์  เก้ารัมย์ นางสาวเสาวณีย์  พูนประโคน นางสาวพรรณา  วาปีโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
  นางสาวพิชญากร  สาลาจักร  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2108947 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน