โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ. 77-002 สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 - บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์     เอกสารประกอบการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ. 77-002 สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 - บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๗-๐๐๒ สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ - บ้านสะเดาหวานหมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูงอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bibding)      
 
 
 


#วันที่23ธันวาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โคกสูงสูงวัยเกมส์ ครั้งที่1/2566 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอหนองกี่ กิจกรร...

โครงการการจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส้งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (หลังการปลูกได้ 4 เดือน)...


#วันที่23ธันวาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โคกสูงสูงวัยเกมส์ ครั้งที่1/2566 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอหนองกี่ กิจกรร...

โครงการการจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส้งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (หลังการปลูกได้ 4 เดือน)...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำขยะอินทรีย์มาทำน้ำหนักชีวภาพ...

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...

โครงการพ่นหมอกควันและหยอดทรายเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูประจำปี 2566...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566...
 
 
20 ก.พ. 2567 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ห้ามเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่จังหวัดบุ...
15 ก.พ. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นกรรมกา...
1 ก.พ. 2567 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การวินัยและการดำเนินการทางว...
1 ธ.ค. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหา...
22 พ.ย. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีท...
14 พ.ย. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
5 ก.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง...
5 ก.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง...
11 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ข้อมูลการเงินขององค์...
7 ก.พ. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า...
7 ก.พ. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า...
5 ก.ค. 2567 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางห...
5 ก.ค. 2567 เอกสารประกอบการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหั...
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
Loading...
 
 
 
 
วงดนตรีพื้นบ้านตำบลโคกสูง
ประชุมนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
พลังแสงอาทิตย์ : สะเทือนไทย
โซลาร์เสรี พบ โซลาร์ภาคประชาชน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2809875 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน