โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
     
  นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
  (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)  
  โทร 081 7906264  
     
     
   
     
  นางสาวเกศแก้ว  วิวัฒน์บวรกุล  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
  (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)  
  โทร 064 4617888
     
     
     
นางบุญบดี  บุญชู นางสาวเกศแก้ว  วิวัฒน์บวรกุล นางสาวลัดดาวัลย์  สีทะโล
ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 082 1364831 รักษาราชการแทน โทร 093-6639589
  หัวหน้าสำนักปลัด  
  โทร 064 4617888  
     
     
     
 
     
นายมานพ  ทองดี   นายพิษณุ  ศักดิ์มงคลเพชร
นักวิชาการศึกษา   นายช่างโยธา 
รักษาราชการแทน   รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา   ผู้อำนวยการกองช่าง
และวัฒนธรรม   โทร 084 - 8236432
โทร 091 5998499    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2775110 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน