โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.พ. 2567    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 45
  6 ก.พ. 2567    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 94
  6 ก.พ. 2567    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 104
  3 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการ เสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 66
  3 มี.ค. 2566    มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ – ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๐) 71
  1 มี.ค. 2566    การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 57
  2 ก.พ. 2566    การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 74
  6 ม.ค. 2566    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 58
  4 ม.ค. 2566    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 57
  4 ม.ค. 2566    แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2775107 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน