โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มี.ค. 2567    คู่มือปฎิบัติงานสวัสดิการสังคม เรื่อง การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15
  14 ก.พ. 2567    คู่มือประชาชนครบถ้วน ทุกกระบวนงาน 17
  14 ก.พ. 2567    คู่มือการปฎิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13
  1 ก.พ. 2567    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 6
  1 ก.พ. 2567    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6
  1 ก.พ. 2567    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 6
  30 ม.ค. 2567    แผนผังการลดขั้นตอนในการปฏิบัติตามขบวนการการให้บริการ 12
  1 ธ.ค. 2566    คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 5
  3 พ.ย. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 52
  12 ต.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคารต่อเติมอาคาร 146
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801599 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน