โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

                                                                                                       การคมนาคมขนส่ง

                   การคมนาคมในตำบลโคกสูง  มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญผ่านดังนี้  คือ

            ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2166  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  จากอำเภอหนองกี่  ผ่านอำเภอหนองหงส์  ไปยังอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยผ่านตำบลต่างๆ  คือ  ตำบลหนองกี่ , ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา , เข้าสู่ตำบลทุ่งกระเต็น , ผ่านไปยังตำบลเย้ยปราสาท , ตำบลเมืองไผ่  และตำบลโคกสูงต่อไป

            นอกจากนี้ยังมีเส้นทางในความรับผิดชอบของสำนักงานเร่งรัดพัฒนา  ชนบท  กรมชลประทาน  และกรมโยธาธิการและผังเมือง  ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลมีลักษณะถนนเป็นถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังอัดแน่น

            5.2 การไฟฟ้า

          -มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตร

            5.3 การประปา

          ประปาหมู่บ้าน 14  แห่ง

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

แห่งที่

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ

แหล่งน้ำสำรอง

1

บ้านโคกสูง

1

1

55

ไม่มี

2

บ้านโคกสูง

1

2

139

ไม่มี

3

บ้านคูขาด

2

1

219

มี

4

บ้านโนนสวรรค์

3

1

120

มี

5

บ้านสะเดาหวาน

4

1

260

มี

6

บ้านโนนสมบูรณ์

5

1

278

มี

7

บ้านโนนสมบูรณ์

5

2

279

ไม่มี

8

บ้านโนนสมบูรณ์

5

3

279

ไม่มี

9

บ้านหนองหว้า

6

1

225

มี

10

บ้านหนองหว้า

6

2

225

มี

11

บ้านหนองหว้า

6

3

225

ไม่มี

12

บ้านสระตะเคียน

7

1

201

มี

13

บ้านหนองนกเขา

8

1

94

มี

14

บ้านหนองนกเขา

8

2

94

ไม่มี

 

บ่อบาดาล  33  แห่ง 

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

 

จำนวนบ่อบาดาล

หมายเหตุ

ทั้งหมด(บ่อ)

ใช้การได้

(บ่อ)

ชำรุด

(บ่อ)

1

โคกสูง

1

5

1

4

 

2

คูขาด

2

6

-

6

 

3

โนนสวรรค์

3

2

-

2

 

4

สะเดาหวาน

4

6

-

6

 

5

โนนสมบูรณ์

5

3

1

2

 

6

หนองหว้า

6

7

-

5

 

7

สระตะเคียน

7

3

-

3

 

8

หนองนกเขา

8

3

-

3

 

รวม

33

2

31

 

 

5.4 โทรศัพท์

          -โทรศัพท์ไร้สาย

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

-ไม่มี

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 684600 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน