โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

            -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง                1          แห่ง

          -  โรงเรียนประถมศึกษา                             5          แห่ง          

            -  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1          แห่ง

ข้อมูลด้านการศึกษา

สถานศึกษาสังกัด

(สพฐ.)

จำนวน

(โรงเรียน)

จำนวนห้องเรียน

จำนวนครู

ลูกจ้าง

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนบ้านโคกสูง-คูขาด

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านหนองหว้า

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง

1

1

1

1

1

1

12

8

8

8

6

3

14

8

9

5

6

4

1

1

2

1

1

3

150

77

171

78

64

106

 

 

4.2 สาธารณสุข

1.  มีการให้บริการด้านสาธารณสุขโดยมีสถานบริการ  ดังนี้

                        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง     จำนวน               1          แห่ง

            2.  จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข                    

                        -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                              จำนวน               3          คน

                        -  ลูกจ้างสาธารณสุข (ชั่วคราว)                    จำนวน               3          คน

                        -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                  จำนวน          124          คน

            3.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                              ร้อยละ           100

            4.  หอกระจายข่าว                                               จำนวน               9          แห่ง

4.3 อาชญากรรม

                  ไม่มี

4.4 ยาเสพติด

          มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

4.5 การสังคมสงเคราะห์

                      สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส

-ผู้สูงอายุ            จำนวน  851  คน   - ผู้พิการ จำนวน  338  คน   - ผู้ติดเชื้อ     จำนวน   10   คน

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 684620 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน