โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 1
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 0
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 0
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 0
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 0
  17 ม.ค. 2563    แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเกี่ยวกับการสาธารณสุข 0
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 0
  5 พ.ย. 2562    ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 23
  31 ต.ค. 2562    เอกสารแนะนำ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29
  31 ต.ค. 2562    ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1703490 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน