วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะเดาหวาน หมู่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตดาดหน้าท่อ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ บ้านคูขาด หมู่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๗-๐๐๓ สายทางบ้านคูขาด -สระหนองน้ำปรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว