วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุดที่ชำรุด บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุดที่ชำรุด บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ สายทางที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุดที่ชำรุด บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุดที่ชำรุด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง