วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่ตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างขุดลอกสระหนองหัวช้าง บ้านโคกสูง หมู่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการพ่นหมอกควันและหยอดทรายเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเ้ภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.โคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูงคูขาด ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม ตามโครการส่งเสริมอาชีพตำบลโคกสูง ( หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง