วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี(Pavament In-Place Recycling) ผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
17  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัส 416-53-032) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัส 416-53-0035) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างระบบจ่ายน้ำบาดาล บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในการอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง