วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้กระจกบานเลื่อน) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 12566 เดือน กรกฎาคม (ระหว่างวันที่ 3 - 31 กรกฎาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ขนิดซอง) โครงการพ่นหมอกควันและหยอดทรายเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง