วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขุดลอกร่องระบายน้ำความยาว ๒๔๕ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านสะเดาหวาน หมู่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขุดลอกร่องระบายน้ำความยาว ๓๙๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
เป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างแผงกั้นรั้วขยะสระหนองใหญ่ บ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง