วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่ตำบลโคกสูง หมู่ ๑ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ ๑ บ้านคูขาด หมู่ ๒ บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์รับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน 40-0150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.โคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูงคูขาด ช่วงปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กง-1183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง