วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunc แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึก (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง