วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างขุดลอกสระน้ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง