วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปาเดิมพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างขุดลอกร่องน้ำสระหนองใหญ่ บ้านคูขาด ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง จังหวัดบุรีมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง