วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๗-๐๐๓ สายทางบ้านคูขาด-สระหนองน้ำปรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเ
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี (Pavament in-Place Recycling) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๗-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ - บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตาราง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ระหว่างวันที่ 18พฤษภาคม -30มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตดาดหน้าท่อ บ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง