วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เดือนกันยายน (ระหว่างวันที่ 1-29 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย อายุ 3 ปีขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ (สายทางที่ ๑) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ (สายทางที่ ๒) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ (สายทางที่ ๓) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง