วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกณณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตำบลโคกสูง จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ บ้านคูขาด หมู่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน 40-0150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๗-๐๐๓ สายทางบ้านคูขาด -สระหนองน้ำปรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว