วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองนกเขา (สายที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด) จำนวน 58 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนัก จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างขุดลอกขยายคันคลองส่งน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุีรีรัมย์ กว้าง 10 เมตร ยาว 217 เมตร ลึก 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,850 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพา
27  ส.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 33 เมตร ยาว 88 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,616 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์