วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างทำกรอบรูป ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างทำกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ( 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บม-2097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างทางเดิน-วิ่งออกกำลังกายบ้านคูขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปาเดิมพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง