วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๒๐๙๗ บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาเดิม บ้านสระตะเคียน หมู่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายหินอ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองนกเขา หมู่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระตะเคียน หมู่ ๗ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง