วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัส 416-53-032) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัส 416-53-0035) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างระบบจ่ายน้ำบาดาล บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในการอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 8 ในตำบลโคกสูง จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง