วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองนกเขา หมู่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขุดลอกร่องระบายน้ำความยาว ๒๔๕ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านสะเดาหวาน หมู่ ๔ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขุดลอกร่องระบายน้ำความยาว ๓๙๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง