วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถรับ-ส่ง นักเรียน ทะเบียน 40-0150 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-1419 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง